Метанова газова уредба

Цена за газов инжекцион GasItaly Цена за газов инжекцион BRC Цена за газов инжекцион Romano

Метанови инжекционни уредби CNG (Compressed natural gas) - Компресиран природен газ (метан). 

  • Метанът (CNG ) не съдържа олово, което елиминира замърсяването на запалителните свещи.
  • Увеличава се живота на смазочните масла, тъй като CNG не замърсява и не разрежда маслото в картера.
  • Метанът (CNG ) е газ, което позволява лесното му и равномерно смесване във въздуха.
  • Вероятността метана (CNG) да се възпламени от горещи повърхности е по-малка, тъй като той е с висока температура на самозапалване (540 ° C), и тесни граници на експлозия (5-15%) .
  • По-малко замърсяване и по-голяма ефективност: Метанът (CNG ) отделя значително по-малко замърсяващи околната среда вещества (например въглероден диоксид (CO2), неизгорели въглеводороди (UHC), въглероден окис (CO), азотни оксиди (NOx), серни оксиди (SOx) и PM (прахови частици) в сравнение с бензина. Да разгледаме следния пример: двигател, работещ на бензин за 100 km отделя 22 кг. CO2, докато за същото разстояние, изминато на CNG се отделят само 16,3 кг. CO2. 
  • превозните средства, задвижвани с метан CNG се смятат за по-безопасни от тези на бензин.

Емисиите на въглероден окис са намалени дори още повече. Поради по-ниските нива на въглероден диоксид и азотни оксиди, отделяни във въздуха, преминаването на метан CNG може да спомогне за намаляване на парниковия ефект. [10] Способността на метана CNG да намали емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл на горивата зависи от източника на природен газ и от горивото, на което е заместител.

Метанови газови уредби

CARB прави откритие, че автомобилите с метанова газова уредба CNG отделят най-ниските емисии на парникови газове от всички изследвани горива, със стойности от 11,26 gCO2e/MJ (повече от 88 % по-малко вредни емисии в сравнение с конвенционалния бензин) според нисковъглеродния стандарт за гориво, който влезе в сила на 12 януари, 2010.

LPG
Монтаж на газов инжекцион Gasitaly F5 Бургас
Газов инжекцион Gasitaly F5
LPG
Монтаж на газов инжекцион Romano Бургас
LPG  Газов инжекцион Romano
LPG
Монтаж на газов инжекцион BRC Бургас
LPG  Газов инжекцион BRC